مقاله سنجش میزان سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان های شهر شیراز و بررسی عوامل موثر بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۱۸۳ تا ۲۰۷ منتشر شده است.
نام: سنجش میزان سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان های شهر شیراز و بررسی عوامل موثر بر آن
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت اجتماعی
مقاله پایگاه اجتماعی اقتصادی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله تحصیلات والدین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کدخدایی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی شورش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سلامت افراد جامعه از یک سو یکی از شاخص های مهم توسعه جوامع به شمار می رود و از سوی دیگر خود می تواند در توسعه جامعه نقش اساسی ایفا کند. بر همین اساس برنامه ریزان جوامع مختلف، به ویژه جوامع توسعه یافته در تلاشند تا میزان سلامتی افراد خود را بهبود و ارتقاء بخشند. یکی از راه های ارتقای سطح سلامتی و بهداشت افراد، بررسی میزان این شاخص در جامعه و شناسایی عواملی است که در افزایش بهداشت فردی و عمومی و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی تاثیرگذارند.
این تحقیق از نوع کاربردی و روش تحقیق نیز اسنادی و پیمایشی است، و با در نظر گرفتن چارچوبی تلفیقی از نظریات کییز، فرانس، زاف، رز و وو، ماکس وبر و لنسکی، پنج فرضیه برای سنجش سلامت اجتماعی و ارزیابی عوامل موثر بر آن در نظر گرفته شد. بنابراین ۴۰۰ دختر دانش آموز مقطع دبیرستان شهر شیراز به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و توسط پرسشنامه ای که به همین منظور در نظر گرفته شده بود، مورد آزمون قرار گرفتند. داده های حاصله به صورت توصیفی و استنباطی و با اجرای آزمون های کندال، گاما و دی سامرز تحلیل شدند. تبیین فرضیه های پژوهش نشان داد که بین دختران دانش آموز از نظر شاخص های مختلف سلامت اجتماعی تفاوت وجود دارد و متغیرهای میزان تحصیلات مادر، میزان تحصیلات پدر، شاخص های کیفیت زندگی و پایگاه اجتماعی اقتصادی بر میزان سلامت اجتماعی دختران دانش آموز تاثیرگذارند.
در نهایت بعد از شناسایی و آگاه شدن از وضعیت موجود سلامت اجتماعی دختران دانش آموز، پیشنهادهایی برای ارتقا و حفظ شاخص های سلامت اجتماعی مطرح شد، با این امید که سازمان ها و نهادهای مسوول را در تهیه خط مشی های مناسب برای اجرای برنامه های پیشگیرانه یاری کند.