مقاله سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری (مطالعه موردی: شهر زاهدان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در چشم انداز جغرافیایی از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری (مطالعه موردی: شهر زاهدان)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایتمندی
مقاله شهروندان
مقاله خدمات عمومی
مقاله عملکرد شهرداری
مقاله شهر زاهدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمیان بستانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: بلوچی عثمان
جناب آقای / سرکار خانم: جوبه صاحبداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در زمینه ارائه خدمات عمومی با روش توصیفی تحلیلی (آماری) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. گردآوری اطلاعات از طریق پرسش نامه با حجم نمونه ۲۷۵ نفر در سطح سه منطقه شهری در شهر زاهدان انجام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده سطح رضایت در ۹۱ درصد شهروندان متوسط و پایین تر از آن است. آزمون T تک نمونه متوسط به پایین بودن رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و همچنین خدمات عمومی ارائه شده توسط شهرداری زاهدان را تایید می کند. طبق آزمون رگرسیون گام به گام بعد اجتماعی با ضریب تعیین۰٫۶۸۳ (R2) ، بیشترین تاثیر را بر سطح رضایتمندی داشته است. همچنین مقدار بتای به دست آمده نشان می دهد که بعد رفاهی به اندازه ۳۰۵ تغییر بر انحراف معیار میزان رضایت از عملکرد شهرداری در زمینه ارائه خدمات عمومی تاثیر می گذارد و بیشترین اثر را در میزان رضایت دارد. آزمون همبستگی پیرسون نیز موید وجود همبستگی بالا و معناداری بین دو متغیر میزان رضایتمندی و خدمات عمومی ارائه شده است. اما آزمون های تحلیل واریانس دو راهه و T دو متغیره وجود هیچ گونه رابطه ای بین متغیرهای جمعیت شناختی (سن، جنسیت) و میزان رضایتمندی شهروندان را تایید نمی کنند.