مقاله سنجش میزان توسعه یافتگی بخش بهداشتی و درمانی شهرستان های استان زنجان به روش تاکسونومی عددی در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت) از صفحه ۶۱ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: سنجش میزان توسعه یافتگی بخش بهداشتی و درمانی شهرستان های استان زنجان به روش تاکسونومی عددی در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه یافتگی
مقاله تاکسونومی عددی
مقاله بهداشت و درمان
مقاله استان زنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سیفی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه، خدمات بهداشتی و درمانی در هر جامعه زمینه ساز سلامت جسمی وروانی افراد و پیش نیاز توسعه پایدار است. البته لازمه این زمینه، در دسترس بودن متوازن ومتعادل امکانات و تجهیزات بخش بهداشت و درمان در نواحی مختلف جغرافیایی می باشد. هدف پژوهش حاضر سنجش وضعیت توسعه یافتگی و رتبه بندی شهرستان های استان زنجان از لحاظ دسترسی به شاخص های بهداشت و درمان بود.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش انجام تحلیلی و از نظر زمان اجرا مقطعی است که در سال ۱۳۹۰ در شهرستان های استان زنجان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شهرستان های استان زنجان بود. آمار و اطلاعات لازم برای محاسبه شاخص های منتخب از سالنامه آماری استان مربوط به سال ۱۳۹۰ بدست آمد، سپس با استفاده از تکنیک تاکسونومی عددی وضعیت شهرستان های استان زنجان به لحاظ توسعه یافتگی در بخش بهداشت و درمان مشخص گردید.
یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که از نظر سطح نسبی توسعه یافتگی در بخش بهداشت و درمان، شهرستان زنجان با میزان درجه توسعه یافتگی ۰٫۶۵۴۲، نسبتا توسعه یافته، شهرستان های ماهنشان، طارم وابهر به ترتیب با میزان درجه توسعه یافتگی ۰٫۷۵۳۲، ۰٫۷۷۵۳ کمتر توسعه یافته و شهرستان خدابنده با میزان درجه توسعه یافتگی ۰٫۹۸۰۱ شهرستان توسعه نیافته استان می باشد. در این بررسی شهرستان های خرمدره و ایجرود به عنوان مناطق ناهمگن شناخته و حذف گردیدند.
نتیجه گیری: شهرستان های استان زنجان از نظر برخورداری از شاخص های بهداشتی و درمانی همسان نبوده و اختلاف زیادی با یکدیگر دارند.