مقاله سنجش میزان امنیت غذایی زنان سرپرست خانوار و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهرستان رزن) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) از صفحه ۴۱۱ تا ۴۲۶ منتشر شده است.
نام: سنجش میزان امنیت غذایی زنان سرپرست خانوار و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهرستان رزن)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنیت غذایی
مقاله زنان روستایی
مقاله زنان سرپرست خانوار
مقاله شهرستان رزن
مقاله ناامنی غذایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعدی حشمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: وحدت مودب هاجر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زن سرپرست خانوار به زنی اطلاق می شود که به یکی از دلایل فوت، مفقودالاثر شدن، متارکه، طلاق، اعتیاد، از کارافتادگی (دائم یا موقت)، محکومیت به زندان، اعزام به سربازی، یا بیماری، سرپرست مرد را از دست داده و مسوول تامین معاش مادی و نیازهای معنوی خانواده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی امنیت غذایی زنان سرپرست خانوار روستایی شهرستان رزن و عوامل موثر بر آن انجام شد. روش تحقیق پیمایشی است و از پرسشنامه استاندارد مقیاس ناامنی غذایی خانوار (از بعد دسترسی) HFIAS استفاده شده است به این منظور، ۹۲ نفر از زنان سرپرست خانوار شهرستان بر اساس فرمول کوکران برای نمونه انتخاب و بررسی شد. پس از بررسی ادبیات موضوع، از پرسشنامه استاندارد شده برای ارزیابی امنیت غذایی استفاده شد. میزان روایی ابزار پژوهش با کمک الفای کرونباخ برابر ۸۹٫۵ بود. نتایج پژوهش نشان داد فقط ۲۵ درصد از زنان بررسی شده در امنیت کامل غذایی به سر می برند و ۷۵ درصد از آن ها درجات مختلفی از ناامنی غذایی دارند. همچنین، امنیت غذایی با عواملی چون بار تکفل، میزان تحصیلات، تعداد فرزند زیر ۱۸ سال، علت سرپرستی، و وضعیت تملک منزل مسکونی ارتباط معنادار دارد.