مقاله سنجش میزان آگاهی پرستاران پیرامون نحوه انتقال خبر ناگوار به بیماران و همراهان آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در اخلاق پزشکی از صفحه ۱۷۱ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: سنجش میزان آگاهی پرستاران پیرامون نحوه انتقال خبر ناگوار به بیماران و همراهان آن ها
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خبر ناگوار
مقاله مهارت های ارتباطی
مقاله آگاهی
مقاله پرستار
مقاله بیمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روانی پور مریم
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی سحر
جناب آقای / سرکار خانم: جهان پور فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از ابعاد ارتباط در بالین فرآیند انتقال خبر ناگوار می باشد. اطلاع رسانی خبر ناگوار از جزئیات روانشناختی ظریفی برخوردار است که گوینده آن ناگزیر از توجه به آن هاست. از این رو پژوهشگر اقدام به انجام این مطالعه با هدف سنجش میزان آگاهی پرستاران پیرامون نحوه انتقال خبر ناگوار به بیماران و همراهان آن ها در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در سال ۱۳۹۱ نمود.
روش: در این پژوهش توصیفی – تحلیلی که به صورت مقطعی انجام گرفت، میزان آگاهی پرستاران شاغل در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر پیرامون نحوه انتقال خبر ناگوار به بیماران و همراهان آن ها سنجیده شد. جمع آوری داده به وسیله پرسشنامه ای محقق ساخته روا و پایا شده، انجام شد. داده ها از طریق آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بیشتر پرستاران از آگاهی خوبی برخوردار بودند. همچنین تفاوت معناداری بین گروه های جنسیتی (P=0.004)، گروه های سنوات کاری (P=0.041) و بخش محل کار (P=0.031) در میزان آگاهی دیده شد، اگرچه در میزان آگاهی برحسب علاقه به شغل (P=0.104) و سمت (P=0.189) تفاوت معناداری دیده نشد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج کسب شده از این مطالعه و همچنین با تاکید بر اهمیت مساله انتقال خبر ناگوار می توان امیدوار بود که با تدوین برنامه های آموزشی مناسب در این زمینه، به نتایج مطلوب تری نیز دست یافت.