مقاله سنجش میزان آگاهی های عمومی به حقوق شهروندی در استان خراسان شمالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۵۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: سنجش میزان آگاهی های عمومی به حقوق شهروندی در استان خراسان شمالی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهروند
مقاله حقوق شهروندی
مقاله نگرش به حقوق شهروندی
مقاله حضور در عرصه عمومی
مقاله پایگاه اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاج زاده مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقیق سنجش میزان آگاهی های عمومی به حقوق شهروندی در استان خراسان شمالی می باشد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. نمونه تحقیق ۳۸۴ نفر از شهروندان استان خراسان شمالی در سال ۹۲ است. چارچوب نظری با استفاده از نظرات پارسونز، ترنر، هابرماس و مارشال تبیین گردید. این پژوهش ۸ فرضیه را بررسی نمود و نتایج نشان داد که میزان آگاهی از حقوق شهروندی استان در حد متوسط بوده است و اکثریت شهروندان از پایگاه اجتماعی پایینی برخوردارند و همچنین با توجه به آزمون همبستگی، تحلیل واریانس آزمون رگرسیون و ضرایب معادله رگرسیونی بین نگرش به حقوق شهروندی، استفاده از رسانه، حضور در عرصه عمومی، تحصیلات و سن با آگاهی از حقوق شهروندی رابطه مثبت وجود دارد ولی بین طبقه اجتماعی، جنسیت و قومیت با آگاهی از حقوق شهروندی رابطه وجود ندارد. نتیجه گیری این تحقیق بیان می دارد که با توجه به آگاهی متوسط شهروندان هنوز لزوم کار بیشتر بر دوش سازمان های دولتی و غیر دولتی احساس می شود. نوآوری پژوهش نیز ارائه مدل محقق ساخته و بررسی میزان آگاهی در میان اقوام مختلف استان بوده است همچنین تفاوت معناداری میان اقوام از نظر آگاهی از حقوق شهروندیشان دیده می شود.