مقاله سنجش مولفه های توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR): تحلیل عاملی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۵۶ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: سنجش مولفه های توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR): تحلیل عاملی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله از کارافتادگان
مقاله تحلیل عاملی
مقاله آماری
مقاله توانبخشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری پور امیراشکان
جناب آقای / سرکار خانم: افکار ابوالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: طبیبی سیدجمال الدین
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرمانبر ربیع اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: توانبخشی مبتنی بر جامعه راهبردی است که در همه کشورها می تواند به نیازهای افراد کم توان جامعه بپردازد.
هدف: سنجش مولفه های تاثیرگذار بر توانبخشی مبتنی بر جامعه در ایران.
مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی – تحلیلی و مقطعی در سال ۱۳۹۰ در دو مرحله انجام شد. در مرحله کیفی ۴۵ نفر از خبرگان و در مرحله تحلیل عاملی ۵۶۴ نفر از کارشناسان CBR کشور، کارشناس مسوول CBR و معاونان توانبخشی ۳۱ استان، کارشناس CBR و معاونان توانبخشی شهرستان های مجری CBR مشارکت داشتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و مطالعه راهنما بود که اعتبار محتوای آن به صورت Expert Panel و اعتبار سازه آن با تحلیل عاملی اکتشافی (تحلیل مولفه های اصلی) انجام شد. پایایی آن با روش های آزمون مجدد و همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد. برای کفایت حجم نمونه، مقیاس کیزر مایر الکین و برای مناسب بودن داده ها آزمون کرویت بارتلت بکار رفت.
نتایج: در تحلیل اکتشافی عاملی، ۷ عامل قابل قبول با ارزش ویژه بالاتر از یک و واریانس کلی ۶۱٫۸۴ درصد شناسایی شدند که ۵۴ گویه با بار عاملی قابل قبول ( بیشتر از ۰٫۴) در زیر این ۷ عامل قرار گرفتند. این ۵۴ گویه عوامل تاثیرگذار بر توانبخشی مبتنی بر جامعه محسوب می شوند. در مرحله اعتمادیابی همه ۷ عامل با گویه های مربوطه، ضریب پایایی مناسب (بیشتر از ۰٫۸۴) بدست آوردند.
نتیجه گیری: استفاده از افراد نیمه حرفه ای (کارکنان جامعه)، حمایت های اجتماعی و سیاسی، خدمات آموزشی، تامین معاش، خدمات بهداشتی، خدمات پزشکی و تلفیق اجتماعی معلولان با توجه به بافت فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور ما می توانند ضمن توانمندسازی معلولان، موجب ارتقای کرامت انسانی فرد معلول و خانواده ای در جامعه شود.