سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکرم جوادی – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی-اقتصاد کشاورزی،مدرس دانشگاه پیام نور آذر
مریم حق جو – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزیاقتصاد کشاورزی،مدرس دانشگاه پیام نور آذر
مرضیه فتحی – کارشناس ارشد اقتصاد، مدرس دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی گروه اقتصا

چکیده:

یکی از اساسی ترین نیازهای انسان برای رسیدن به خودکفایی، دستیابی به کشاورزی پایدار است که در آن با اعمال مدیریت صحیح در استفاده از منابع طبیعی و نهاده های موجود می توان نیازهای غذایی انسان را تأمین و کیفیت محیط زیست را حفظ نمود. در همین راستا هدف تحقیق حاضر، سنجش مهارت های مدیریتی گلخانه داران در بکارگیری عملیات پایدار کشاورزی می باشد. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه در سال زراعی ۸۹-۸۸ گردآوری شد. نتایج این تحقیق نشان داد عمده مشکلات مدیریتی گلخانه داران در کنترل دما و کنترل آفات و بیماری ها است، تمامی گلخانه داران مصرف سموم را در سرلوحه عملیات کنترل آفات قرار می دهند. تصمیم سازی ۷۲% مدیران برای بکارگیری سموم برپایه مشاهده آفت یا بیماری است. همچنین نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد با افزایش بکارگیری عملیات پایدار کشاورزی، مشکلات گلخانه داران کاهش می یابد و عملکرد بالا می رود همچنین رابطه معنی دار و مثبتی بین فراوانی مصرف آفت کش و مشکلات گلخانه دار وجود دارد پس اشاعه و ترویج عملیات پایدار کشاورزی برای کاهش مصرف سموم در واحدهای گلخانه ای لازم و ضروری است.