مقاله سنجش مهارت های زندگی دانش آموزان پایه اول متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۷۳ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: سنجش مهارت های زندگی دانش آموزان پایه اول متوسطه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های زندگی
مقاله دانش آموز
مقاله پایه اول متوسطه
مقاله تفکر انتقادی
مقاله تفکر خلاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: فکری سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر تعیین سطح مهارت های زندگی دانش آموزان پایه اول متوسطه شهرستان تکاب بود که به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پایه اول به تعداد ۱۲۷۰ نفر بودند که حجم نمونه ای برابر با ۱۰۰ نفر با استفاده از فرمول حجم نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای از بین آنها برگزیده شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه استاندارد مهارت های زندگی شامل مهارت های حل مساله، همدلی، تفکر خلاق، تصمیم گیری، مقابله با هیجانات، مقابله با استرس، تفکرانتقادی، برقراری ارتباط موثر، خود آگاهی، برقراری روابط بین فردی بود. روایی صوری و محتوایی ابزار اندازه گیری توسط صاحب نظران تایید شد و پایایی پرسشنامه بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر ۰٫۸۵ محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون t تک متغیره،t مستقل) صورت گرفت. تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که میزان برخورداری دانش آموزان پایه اول در مهارت های تصمیم گیری، حل مساله، تفکر انتقادی و برقراری روابط بین فردی در حد متوسط و در بقیه مهارت ها کم تر از حد متوسط است. بالاترین میزان برخورداری دانش آموزان در مهارت تفکر انتقادی و پایین ترین میزان برخورداری آنان در مهارت تفکر خلاق بوده است. مهارت برقراری ارتباط موثر دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود داشت و میانگین نمرات دخترها در این مهارت بالاتر از پسران بود.