سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس آذری – کارشناس ارشد شهرسازی برنامه ریزی شهری و منطقه ای
مصطفی عباس زادگان – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دربررسی مسائل پیچیده شهری شبیه سازی و مدلسازی فضاهای شهری می توانددرشناسایی و سنجش فضاها کمک شایانی نماید دراین پژوهش برای ایجاد معابر پیاده مدارپنج معیار پیوستگی و ارتباطات امنیت پتانسیل اقتصادی هماهنگی با حمل و نقل عمومی و کاربری های سازگار با پیاده راه به کارگرفته شدند برای سنجش عوامل مذکور ازسیستم اطلاعات مکانی GIS Space Syntax استفاده شده است البته لازم به ذکر است که محیط اصلی این پژوهش برGIS استوار است برای سنجش معیارهای مورفولوژیکی و توپولوژیکی از روش Space Syntax درقالب نرم افزار جانبی Axwoman درمحیط نرم افزار aRC GIS استفاده شدها ست بدین ترتیب بواسطه این روش تلفیقی می توان از مزایای روش Space Syntax GIS بصورت توام بهره برد این روش ابزاری کارا وموثر دراختیار تصمیم گیران برنامه ریزان و طراحان شهری دراختیار می گذارد تابتوانند به آسانی فضاهای شهری را قبل ازهرگونه تغییر و تحولی شبیه سازی کرده و از آن درفرایند تصمیمگیری برنامه ریزی و طراحی بهره مند شوند و درایجاد محیطی انسان محور و پایدار بکارگرفته شوند