سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرهاد علیزاده افشار – دانشجوی مقطع کارشناسی پیوسته عمران- عمران
رضا عالی نژاد – دانشجوی مقطع کارشناسی پیوسته عمران- عمران
یونس چوداری خسروشاهی – دانش آموخته کارشناسی عمران – عمران

چکیده:

به دنبال تغییر درشرایط و عوامل موثر در گسترش و توسعه شهری در دوران اخیر، محله های مسکونی انسان ساخت جایگاه ویژه ای درشکل گیری شهرها داشته اند .درحالی که توسعه شهری پایدار بخش عمده ای از ادبیات شهرسازی سالهای اخیر را به خود اختصاص داده است ، پرداختن به اصول ومعیارهای توسعه محله ای پایدار هنوز نیازمند تحقیق وپژوهش فراوان است .محله فرهنگیان شهرستان میانه را میتوان یک محله پایدار دانست که محصول برنامه ریزی و طراحی شهرسا زان دوران معاصر است و شهرک مدنی در اثر بی توجهی و ساخت و ساز غیر مجاز یک محله ناپایدار تلقی می شود در این پژوهش به مقایسه این دو منطقه پرداخته و برخی معیارهای محله پایدار بیان شده و راهکار ارایه می شود