سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسین صفرزاده – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه ، مدرس دانشگاه تهران
محمدکاظم کشورشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی- دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلا
مژگان وفاییان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی- دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

سرمایه فکری یک نوع دارایی است که، توانایی بنگاه اقتصادی را برای ایجاد ثروت اندازه گیری می کن د. این دارایی ماهیت عینی و فیزیکی ندارد و یک دارایی نامرئی است که ازطریق به کارگیری دارایی های مرتبط با منابع انسانی، عملکرد سازمانی و روابط خارج از بنگاه اقتصادی به دست می آی د. اندازه گیری این مهم از دیدگاه های درون سازمانی و برون سازمانی بسیار اهمیت دار د. در این راستا مدل ها و رو شهایی ارائه شده است که نگارندگان این مقاله ضمن بررسی این مد لها به سنجش آن ب وسیله یکسری معیار که در جهت یک تئوری و مدل مناسب ارائه شده است می پردازند. این مدلها و معیار ها بوسیله تکنیک تصمیم گیری TOPSIS FUZZY مورد مقایسه قرار میگیرند.