مقاله سنجش محتوای فنل و فلاونوئید تام و بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره ساقه و برگ ۶ گونه میخک وحشی (.Dianthus L) ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران از صفحه ۲۸۱ تا ۲۹۵ منتشر شده است.
نام: سنجش محتوای فنل و فلاونوئید تام و بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره ساقه و برگ ۶ گونه میخک وحشی (.Dianthus L) ایران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعالیت آنتی اکسیدانی
مقاله میخک
مقاله محتوای فنل و فلاونوئید
مقاله .Dianthus L

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صبورا عذرا
جناب آقای / سرکار خانم: دادمهر خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه، عصاره متانولی %۸۰ پودر خشک شده برگ و ساقه ۶ گونه میخک (Dianthus L.) از ۹ جمعیت مختلف ایران تهیه شد. سپس محتوای فنل و فلاونوئیدی آن ها به ترتیب با استفاده از روش های فولین – سیوکالتیو و کلرید آلومینیوم اندازه گیری شد. فعالیت آنتی اکسیدانی آن ها با استفاده از دو روش تکمیلی در شرایط in vitro (آزمون ۲، ۲- دی فنیل ۱- پیکریل هیدرازیل و آزمون مهار بی رنگ شدن b– کاروتن) اندازه گیری شد و نتایج حاصل با خاصیت آنتی اکسیدان استاندارد BHT مقایسه گردید. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین های محتوای فنل و فلاونوئید و فعالیت آنتی اکسیدانی گونه های مختلف با هر دو روش وجود دارد (p<0.01). همچنین مشخص شد که تفاوت شرایط منطقه مانند تغییرات اقلیمی، ارتفاع و تغییر خزانه ژنتیکی در سطح سرده، تاثیر معنی داری بر میزان ترکیب های فنلی و فلاونوئیدی و فعالیت آنتی اکسیدانی نمونه ها داشت، اما محتوای فلاونوئیدها در سطح درون گونه ای تغییر شاخصی نشان نداد.