مقاله سنجش کارائی ارزش ویژه برند با استفاده مدل ترکیبی SEM-DEA (مطالعه موردی برند خودرو در شهر اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت بازرگانی از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: سنجش کارائی ارزش ویژه برند با استفاده مدل ترکیبی SEM-DEA (مطالعه موردی برند خودرو در شهر اصفهان)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش ویژه برند
مقاله وفاداری
مقاله تحلیل پوششی داده ها
مقاله مدلسازی معادلات ساختاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قندهاری مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: خزایی پول جواد
جناب آقای / سرکار خانم: بهارستان امید
جناب آقای / سرکار خانم: بالویی جام خانه هادی
جناب آقای / سرکار خانم: کیالاشکی جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی روابط بین متغیرهای ارزش ویژه برند و سنجش کارایی برندهای متفاوت از خودروها است. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی و برپایه مدل معادلات ساختاری(SEM)  و تحلیل پوششی داده ها است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از مصرف کنندگان ۲۳ برند خوردو در شهر اصفهان بود. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS18،AMOS18 و DEA Solver انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده و تداعی برند بر وفاداری به برند تاثیرگذار بوده و وفاداری به برند نیز به نوبه خود بر ارزش ویژه برند تاثیرگذار است. از سوی دیگر، کارایی ارزش ویژه برند با استفاده از تحلیل پوششی داده ها سنجیده شد. نتایج بدست آمده از نرم افزار DEA Solver حاکی از آن است که در فاز اول و دوم برند مزدا ۳ از لحاظ برخورداری از ارزش ویژه برند نسبت به سایر برندها کاراتر است .