مقاله سنجش قابلیت اعتماد برند شرکت های بیمه بر تعهد وفاداری مشتریان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهشگر (مدیریت) از صفحه ۱۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: سنجش قابلیت اعتماد برند شرکت های بیمه بر تعهد وفاداری مشتریان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیمه
مقاله اعتماد
مقاله وفاداری
مقاله رضایت
مقاله تعهد
مقاله برند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نبوی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: نیلی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ایجاد وفاداری در مشتری مفهومی است که در کسب و کارهای امروزی مورد توجه بیش از پیش قرار گرفته است. توسعه اعتماد و تعهد وفاداری نیز همزمان است، اعتماد منطقی به سمت تعهد منطقی هدایت می شود. بر این اساس مدیران برندها در ابتدا باید دانش درستی در ارتباط با قابلیت اعتماد جهت برآوردن انتظارات داشته باشند تا مشتری به سمت تعهد وفاداری میل پیدا نماید. این پژوهش در آن سنجش قابلیت اعتماد برند شرکت های بیمه بر تعهد وفاداری مشتریان مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی و غیر آزمایشی (میدانی و پیمایشی) قرار داشته و نمونه گیری به روش تصادفی و به تعداد ۳۹۶ پرسشنامه جمع آوری گردیده است. به منظور تحقق اهداف تحقیق، پس از انجام مطالعات کتابخانه ای، از طریق مطالعه میدانی و تهیه پرسش نامه راه های مورد نیاز گردآوری و سپس از طریق نرم افزار spss فرضیات مورد آزمون قرار گرفت، یافته ها نشان می دهند که قابلیت اعتماد برند نقش مهمی در بهبود تمایلات رفتاری مشتریان ایفا می کند، بدین معنی که افزایش رضایت مشتریان باعث تعهد وفاداری، تبلیغ و توصیه شرکت بیمه خود به دیگران و کاهش تمایل به تغییر می گردد. از این رو مدیران می بایست به قابلیت اعتماد توجه ویژه ای داشته و نقش آن را در مدیریت ارتباط با مشتری مد نظر قرار داده و استراتژی های مناسبی در راستای ایجاد اعتماد و توسعه وفاداری آنان طراحی نمایند.