سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رمضانعلی خاوری نژاد – گروه زیست‌شناسی – دانشکده علوم – دانشگاه تربیت معلم تهران
رضا شکسته بند – گروه زیست‌شناسی – دانشکده علوم – دانشگاه محقق اردبیلی
فرزانه نجفی – گروه زیست‌شناسی – دانشکده علوم – دانشگاه تربیت معلم تهران
محمد نبیونی – گروه زیست‌شناسی – دانشکده علوم – دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

به دلیل عدم شناخت کامل مکانیسم دقیق مقاومت طبیعی تاخیر سیاهان به تنش فردا با انجام یک سری تحقیقات می‌توان با کشف نقطه های کلیدی بیشتر در رابطه با این مقاومت جای تردیدی از آن‌ها در ایجاد مقاومت در ارقام زراعی سود جست و از آنجایی که یکی از بزرگ‌ترین چالش خواه برای رشد و حاصلخیزی گیاه به مقابله گیاهان با نوسانات دمایی یک ناگهانی به اغلب غیر قابل پیش‌بینی می‌باشد در پژوهش حاضر تأثیر تنش سرما روی محتوای پروتئین کل و فعالیت آنزیم پلی فنل اکیداز در گیاه آرابید و پسیس وحشی WT و چهار جهش یافته حساس به chilling (1-2 chs ، ۲-۲ chs ، ۲-۱ chs و ۱-۱ chs) در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دانشگاه تربیت معلم در تابستان سال ۱۳۹۰ بررسی شد. پرده رشد گیاهان با محلول هوگلند تغذیه شدند گیاهان ۲۸ روز به مدت یک هفته تحت دمای ۲۳ (کنترل)، ۱۳ chilling و چهار درجه سانتی‌گراد cold stress قرار گرفتند. سپس سر جشن‌های مربوط به فعالیت آنزیم PPO تحت تیمار ۱۳ درجه سانتی‌گراد نسبت به تو دمای دیگر در جهش یافته‌ها افزایش می‌یابد در حالی که محتوای پروتئین کل تحت تیمار چهار درجه سانتی‌گراد نسبت تیمار ۱۳ درجه سانتی‌گراد بیشتر می‌باشد . بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که گیاهان کاهش یافته توانایی مقابله با تیم کار ۱۳ درجه سانتی‌گراد را نداشته و تحت این دیدار به علت افزایش فعالیت آنزیم PPO و کاهش محتوای پروتئین دچار آسیب بافتی می‌گردند .