مقاله سنجش غلظت سرب و آهن در آب، رسوب و گونه گاماروس (Pontogammarus maeoticus) در تالاب بین المللی گمیشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: سنجش غلظت سرب و آهن در آب، رسوب و گونه گاماروس (Pontogammarus maeoticus) در تالاب بین المللی گمیشان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب
مقاله پایش زیستی
مقاله تالاب بین المللی گمیشان
مقاله رسوب
مقاله فلزات سنگین
مقاله گاماروس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجری سیده نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: پورخباز علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتخاب مولفه های بیولوژیکی به عنوان بایواندیکاتور در پایش سلامتی اکوسیستم ها سودمند بوده و تغییرات آینده محیط زیست را نشان می دهد. پیشرفت شاخص های زیستی آشکارگر برای ارزیابی خطرات ناشی از فلزات سنگین در اکوسیستم های تالابی مهم و ضروری بوده و به عنوان سیستم های اخطاردهنده برای آلودگی محیط زیست تلقی می شوند. موجودات آبزی قادرند از منابع تغذیه ای گوناگون، غلظت های چند برابر فلزات در آب را در بدن خود انباشت نمایند. سخت پوستان عالی به عنوان حلقه ای از زنجیره غذایی اکوسیستم های تالابی به دلیل جذب و تجمع فلزات سنگین در بدن خود می توانند نشانگر افزایش نسبی این آلاینده ها در محیط زیست خود باشند. در زمستان ۱۳۸۹ با استفاده از گراب اکمن تعداد ۴۲ قطعه گاماروس در نقاط مختلف تالاب بین المللی گمیشان نمونه برداری شد. همچنین از ستون آب و رسوبات سطحی ۳ ایستگاه نیز نمونه برداری صورت گرفت. نمونه های آب، رسوبات سطحی و گاماروس (Pontogammarus maeoticus) به ترتیب به روش های Water sampling، Standard methods و ASTM آماده سازی شد. سپس با استفاده از دستگاه جذب اتمی غلظت دو فلز سنگین سرب و آهن در تمامی نمونه ها قرائت شد. نتایج نشان داد که بیشترین غلظت فلزات سرب و آهن در بدن گاماروس به ترتیب ۱٫۵۵ و ۱۲٫۱۸ میکروگرم بر گرم وزن بود. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین فلز غیرضروری سرب و فلز ضروری آهن در بدن میگو همبستگی مثبت، پایین و غیرمعنی داری وجود داشت (r=0.38، p=0.2). از طرفی میانگین غلظت فلزات سرب و آهن در ستون آب به ترتیب ۰٫۱۶±۰٫۰۱ و ۰٫۲۸±۰٫۱۵ و در رسوبات سطحی نیز به ترتیب ۲٫۲۲±۰٫۸۱ و ۳٫۶۱±۰٫۵۴ قسمت در میلیون به دست آمد. بین غلظت های سرب و آهن در ستون آب و رسوبات سطحی همبستگی مثبت و بالایی وجود داشت. به طور کلی میانگین غلطت سرب و آهن در بدن گاماروس، آب و رسوبات سطحی محل نمونه برداری در تالاب بین المللی گمیشان پایین تر از حد سمی بود.