مقاله سنجش ضریب ایمنی شاخص های کالبدی شهر کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در جغرافیا و توسعه از صفحه ۶۹ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: سنجش ضریب ایمنی شاخص های کالبدی شهر کرج
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایمن شهر
مقاله ایمنی کالبدی
مقاله شهر کرج
مقاله مدل GIS Cellular Network

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زیاری کرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی ده چشمه مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: قالیباف محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه روند رو به تزاید شهرنشینی و رشد تصاعدی خطرپذیری شهر و شهروندان در ارتباط با مخاطرات محیطی و تکنولوژیک و چالش های اجتماعی ضرورت اهتمام به مساله ایمنی به عنوان یکی از مولفه های مهم و تعیین کننده یک شهر پایدار بیش از پیش احساس می شود. کرج، کلانشهر جوانی که از عمر جدید آن کمتر از نیم قرن می گذرد، از جمله شهرهایی است که با توجه به سیر تحول و تطور شتابان خود از سکونتگاه های پراکنده روستایی با جمعیت ۱۴۲۲۶ در سال ۱۳۳۵ به کلانشهر امروزین با جمعیت معادل ۱۳۸۶۰۳۰ نفر، ضرورت مدیریت ایمنی مولفه های خطرپذیر را اجتناب ناپذیر نموده است.
جهت رسیدن به چشم اندازهای برنامه ایمن شهر کرج و کاهش اثرات نامطلوب بحران ها و سوانح، شناخت و ارزیابی مولفه های ایمن ساز کالبدی شهر و مدل سازی مکانی-فضایی این مولفه ها در نواحی سی و چهارگانه به عنوان هدف پژوهش حاضر می باشد. تشکیل بانک داده های توصیفی، ترکیب آن با داده های مکانی و در نهایت مدل سازی مکانی-فضایی آن در قالب مدل ترکیبی GIS Cellular Network و AHP به عنوان روش شناسی مدنظر در این پژوهش می باشد.
یافته های پژوهش نشان داده اند که در بین شاخص های ده گانه ایمنی کالبدی، شاخص نفوذناپذیری با ارزش وزنی ۰٫۷۹ از ۱ دارای بالاترین امتیاز، ناحیه یک با ضریب ایمنی کالبدی ۰٫۵۰ از ۱ ناامن ترین ناحیه و ناحیه ۲۰ با ضریب ایمنی ۰٫۷۳ ایمن ترین ناحیه شناخته شده اند.