سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شاهو قربانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب ، دانشگاه بوعلی سینا
سعید گوهری – استادیار گروه مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
حسین بانژاد – استادیار گروه مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

مشکل آلودگی آب رودها به عنوان یکی از مهم ترین منابع آبی در دسترس بشر همواره به عنوان یکی ازسرفصل های مهم تحقیقاتی و مطالعاتی در زمینه ابداع و روش هایی به منظور شناخت و کنترل آلودگی ها قرار داشتهاست. منابع آب یکی از پایه های اصلی توسعه پایدار بشمار می روند، با توجه به اینکه ابزار مناسبی برای آگاهی جامعه غیرمتخصص از کیفیت آب مورد استفاده نیست، با استفاده از معادلات ریاضی ویژه، داده های آماری جمع آوری شدهمرتبط با چند پارامتر مهم با یکدیگر ادغام شده و یک عدد بدون بعد در محدوده ۱ تا ۱۰۰ بدست می آید. این بررسی به منظور انتخاب و سنجش شاخص کیفی مناسب برای پایش تأثیر ها حادثه تانکر حاوی )متیل بوتیل اتر( و شیرابهمدفن زباله شهری سنندج بر کیفیت آب رود قشلاق انجام گرفته است. جهت انجام این تحقیق دو ایستگاه نمونه برداری چهل گزی و خلیفه ترخان انتخاب گردید. با استفاده از دو شاخص کیفی مهم و معتبر NSFWQI و BCWQI کیفیت آب رود قشلاق مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج بدست آمده بیانگر آن است که شاخص NSFWQI تخمینبهتری برای پایش و ارزیابی تغییرات کیفی آب سد وحدت ارائه می دهد