سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید زارعی محمودآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست
سید محمد شبیری –
محمد رضوانی –

چکیده:

با توجه به معضلات و بحرانهای حاد زیست محیطی که به نگرانی و احساس خطر انسان انجامیده امروز دیگر تنها با تصویب قطعنامه ها یا برگزاری همایش ها یا حتی تصویب قانونهای بدونضخامت اجرا نمی توان در محافظت از محیط زیست قطعیت نشان داد جهان امروز آموزش محیط زیست را حافظ بقا ستونهای محیط زیست میداند هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001درارتقا سواد زیست محیطی کارکنان شرکت فولاد آلیاژی ایران میباشد این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است به لحاظ مدت زمان پژوهش از نوع مقطعی و به لحاظ استفاده از نتایج بدست آمده کاربردی است جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان شاغل شرکت فولاد الیاژی ایران ۹۵۶ نفر میب اشد با استفاده از جدول مورگان درمجموع ۳۶۱ نفر شامل ۲۶۳ نفر افراد آموزش دیده و ۹۸ نفر افراد آموزش ندیده بطور تصادفی انتخاب شدند.