مقاله سنجش سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم سال ۱۳۹۰-۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۲۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: سنجش سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم سال ۱۳۹۰-۱۳۸۹
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سواد اطلاعاتی
مقاله دانشجویان
مقاله قم
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیامک مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: علیپور ندوشن خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: خالقی نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: به دلیل چالش های اجتماعی که اطلاعات را به کالایی با ارزش تبدیل کرده است، و نیاز فارغ التحصیلان برای اینکه به یادگیرندگان مادام العمر تبدیل شوند، کسب سواد اطلاعاتی، مهارتی پایه برای یادگیری موثر در آموزش عالی است. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم طی سالهای ۹۰-۱۳۸۹ انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، ۱۲۰ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم توسط پرسشنامه مشخصات سواد اطلاعاتی Das (پرسشنامه استاندارد طراحی شده جهت سنجش سواد اطلاعاتی واقعی و پایه توسط داورپناه، سیامک) مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی، اف و تعقیبی LSD در سطح معنی داری p<0.05 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: در این مطالعه، میانگین نمره سواد اطلاعاتی کسب شده پاسخگویان برای کل پرسشنامه ۱۰٫۲۵±۳۱٫۸۴ بود. میانگین نمره سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشکده های مختلف به ترتیب: دانشجویان دانشکده پیراپزشکی (۹٫۹۷±۳۲٫۷۰)، دانشکده بهداشت (۹٫۵۳±۲۸٫۷۳)، دانشکده پرستاری و مامایی (۱۰٫۵۰±۳۲٫۵۲) و دانشجویان دانشکده پزشکی (۱۰٫۶۰±۳۶٫۶۱) برآورد شد. همچنین بین سواد اطلاعاتی با متغیرهای جنسیت، بومی بودن یا نبودن، میزان تحصیلات والدین و میزان تولیدات علمی دانشجویان، تفاوت معنی داری وجود نداشت (p>0.05).
نتیجه گیری: طبق نتایج این تحقیق، سواد اطلاعاتی اکثر دانشجویان در سطح نامطلوبی قرار دارد، که با توجه به یافته های مذکور، بین سطح سواد اطلاعاتی با متغیرهای مورد بررسی نیز هیچ نوع ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد.