مقاله سنجش سطح سلامت روستاییان و عوامل فردی موثر بر آن در شهرستان میبد یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در برنامه ریزی فضایی از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: سنجش سطح سلامت روستاییان و عوامل فردی موثر بر آن در شهرستان میبد یزد
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت اقتصادی
مقاله سلامت اجتماعی
مقاله سلامت زیست پزشکی
مقاله سلامت محیطی
مقاله ویژگی های فردی
مقاله میبد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنابستانی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: بهزادی صدیقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سلامت انسان ها به عنوان حقی اساسی و یک دارایی و سرمایه ارزشمند برای تمامی سطوح و طبقات اجتماع مطرح است. امروزه دیدگاه های سلامت چشم انداز وسیع تری یافته و به عوامل تعیین کننده غیر طبی سلامت هم چون عوامل روانی، اجتماعی توجه ویژه ای معطوف شده است. بررسی ابعاد مختلف سلامت در روستا و تلاش برای ارتقای آن نقش موثری در پایداری نواحی روستایی دارد. هدف پژوهش حاضر، سنجش سطح سلامت روستاییان و عوامل فردی (جنسیت، سن، تحصیلات، بعد خانوار، وضعیت تاهل، درآمد و وضعیت شغلی) موثر بر آن در شهرستان میبد واقع در استان یزد است. روش تحقیق در این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی و همبستگی است که بخش عمده ای از داده های آن بر اساس مطالعات میدانی و با روش نمونه گیری (کوکران) از سطح ۶ روستا و ۱۷۷ خانوار نمونه منطقه جمع آوری شده است و با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریانس، فی و وی کرامر، آزمون مقایسه میانگین دو نمونه مستقل و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان داد که میانگین سطح سلامت در بین روستاییان برابر ۳٫۱۱ است و میانگین سلامت اقتصادی، اجتماعی، زیست پزشکی و محیطی به ترتیب۲٫۳ ، ۳٫۱۵ ، ۳٫۷۵و ۳٫۲۵ است. بنابراین، نزدیک به ۷۰ درصد روستاییان در سطح سلامت متوسط قرار دارند. بر پایه یافته های تحقیق، در مورد ویژگی های فردی موثر بر سطح سلامت روستاییان تنها بعد خانوار و وضعیت تاهل رابطه معناداری با سلامت نداشته اند، اما بین جنسیت، سن، تحصیلات، درآمد و وضعیت شغلی رابطه معناداری با سطح سلامت روستاییان برقرار بود. در توزیع فضایی سطح سلامت در سطح روستاهای مورد مطالعه، میانگین سطح سلامت از حداقل ۳٫۱۴ در روستای بفروئید تا حداکثر ۳٫۶۶ در روستای بیده در نوسان بوده است.