مقاله سنجش سطح توسعه یافتگی روستاهای دهستان رازان با استفاده از شاخص ترکیبی توسعه انسانی (HDI) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۹۷ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: سنجش سطح توسعه یافتگی روستاهای دهستان رازان با استفاده از شاخص ترکیبی توسعه انسانی (HDI)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزیع فضایی
مقاله تحلیل توسعه
مقاله شاخص توسعه انسانی
مقاله روستاهای دهستان رازان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیدزاده هانیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از ویژگی های کشورهای جهان سوم، تمرکز شدید و عدم تعادل است، این ویژگی معلول نتایج سیاست های رشد قطبی به شمار می آید که در نتیجه این سیاست، تمام امکانات و قدرت در یک یا چند منطقه تمرکز می یابد و سایر مناطق به صورت حاشیه ای عمل می نمایند. برای ایجاد تعادل و به منظور شکل دادن فضاهای مناسب و همگون، بحث برنامه ریزی منطقه ای مطرح شده و اولین گام در برنامه ریزی منطقه ای شناخت نابرابری های اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی نواحی مختلف می باشد. از طرفی توزیع متعادل امکانات و خدمات برای از بین بردن تفاوت های منطقه ای و ایجاد تعادل در سطح منطقه از اصول قابل توجه در ادبیات منطقه ای است. هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت شکاف توسعه روستاهای دهستان رازان، بخش زاغه شهرستان خرم آباد، با استفاده از مدل شاخص ترکیبی توسعه انسانی (HDI) می باشد. بر این اساس ۱۵ روستا این دهستان با ۵ شاخص آموزشی، فرهنگی، بهداشتی-درمانی، زیربنایی-روبنایی و رفاهی سطح بندی و میزان نابرابری های موجود در میان این روستاها بررسی شد. روش تحقیق بصورت توصیفی-تحلیلی می باشد. و برای تحلیل و ترسیم نقشه ها از نرم افزار ARC GIS استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل نشان داد که از یکسو گویای وضعیت چالش برانگیز عدم توسعه یافتگی و از سوی دیگر نشانگر وجود تفاوت های بارز در میان روستاها به لحاظ سطح برخورداری است. در نهایت با توجه به محاسبات انجام شده معلوم شد که روستاهای دهستان رازان در مجموع و در قالب شاخص ترکیبی توسعه انسانی در سطح محروم قرار دارد. و این امر لزوم تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های هدفمند برای توسعه یکپارچه و متوازن را در سطح منطقه ایجاب می کند.