سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شهلا قربانی – کارشناسی ارشد علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی)، آموزش و پرورش، مهاباد، ایران
کمال بهمن یار – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (مالی)، شرکت کارین تراز مهاباد، مهاباد، ایران
بایزید احمدی اقدم – کارشناسی ارشد مدیریت بهره وری، آموزش و پرورش، مهاباد، ایران

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر «سنجش سطح آگاهی مدیران آموزش و پرورش از فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرستان مهاباد» می باشد، درپژوهش حاضر از پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری داده های استفاده شده است، لذا این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهرستان مهاباد می باشند. تعداد افراد جامعه ۲۰۴ نفر است.اعضای نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۱۳۳ نفر برآورد گردید. در تجزیه و تحلیلداده ها از آمار توصیفی، آزمون فریدمن t و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که سطح آگاهی مدیران وکارکنان ستادی، از نظر فناوری اطلاعات و ارتباطات و شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات بالاتر از میانگین قرار دارد.