مقاله سنجش سرمایه اجتماعی دانشجویان پیام نور خراسان جنوبی و عوامل موثر بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۹۳ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: سنجش سرمایه اجتماعی دانشجویان پیام نور خراسان جنوبی و عوامل موثر بر آن
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد اجتماعی
مقاله انسجام اجتماعی
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله شبکه اجتماعی
مقاله مشارکت اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شربتیان محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: امینیان اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرمایه اجتماعی به معنای هنجارها و شبکه هایی است که امکان مشارکت افراد را در فعالیت های جمعی به منظور کسب سود متقابل برای تمام عرصه ها از جمله افزایش امنیت اجتماعی فراهم می کند. مساله پژوهش حاضر، سنجش میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی می باشد. هدف کلی پژوهش، بررسی مهم ترین پارامترهای سرمایه اجتماعی در زندگی دانشجویان دانشگاه پیام نور با توجه به افزایش راهکارهای امنیت اجتماعی است، با توجه به نظریات مورد استفاده در پژوهش، سرمایه اجتماعی را نوعی دارایی برای گروه های اجتماعی جامعه از جمله دانشجویان باید دانست که از طریق مشارکت، انسجام و همبستگی می توانند به تقویت امنیت اجتماعی در منطقه خود بپردازند. دانشجویان در دانشگاه سرمایه اجتماعی خود را از طریق ارتباطات اجتماعی در گروه های جمعی و عضویت آنان در گروه های اجتماعی به دست می آورند. بدین ترتیب، فرضیات مورد بررسی، در دو سطح خرد و میانی در میان دانشجویان دانشگاه بررسی شده است. شیوه نمونه گیری تصادفی و با استفاده از نمونه گیری طبقاتی سیستماتیک بوده است و تعداد حجم نمونه ۳۲۹ نفر بوده است. نتایج آزمون های آماری (T و F) بیانگر این است که متغیرهایی چون «جنسیت، تاهل، محل سکونت و محل تولد» در سطوح بیان شده بر بهره مندی از پارامترهای سرمایه اجتماعی، اثر نگذاشته است و متغیرهایی چون «طبقه اجتماعی، تعاملات خانوادگی، منابع فردی، منزلت تحصیلی، تعاملات اجتماعی در دانشگاه و محله و …» از مهم ترین متغیرهای بهره گیری و تقویت پارامترهای سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان می باشد.