سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مائده طالبی – گروه شیلات،دانشکده منابع طبیعی،عضو باشگاه پژوهشگران جوان،دانشگاه آ
حسین بخارا – گروه شیلات،دانشکده منابع طبیعی،عضو باشگاه پژوهشگران جوان،دانشگاه آ
جلیل ذریه زهرا –
شایان قبادی – استادیار دانشکده منابع طبیعی،گروه شیلات،دانشگاه آزاد اسلامی واحد با

چکیده:

در این تحقیق اثر رنگدانه لوتئین بر روی رشد رنگ پذیری و فاکتور های خونی قزل الای رنگین کمان با میانگین وزنی ۰/۶۴±۹۳ گرم به مدت ۸ هفته مورد بررسی قرار گرفت ازمایش در ۴ تیمار و ۳ تکرار بصورت زیر انجام گرفت تیمار۱ :تغذیه با غذای تجاری معمولی تیمار شاهد .تیمار۲:۱۴ میلی گرم در کیلوگرم لوتئین تیمار ۳:۱۶ میلی گرم در کیلوگرم لوتئین تیمار۴:۲۰ میلی گرم در کیلوگرم لوتئین هریک از تیمارهای مورد ازمایش به ترتیب در ساعات ۱۶،۱۲،۸ تغذیه شدند لازم به ذکر است که نرخ غذادهی براساس وزن توده زنده بعد از هر بار زیست سنجی صورت گرفت در پایان دوره خونگیری از ماهیان انجام شد نتایج نشان داد که بین تیمارهای مورد بررسی از نظر وزن و طول بدن ماهیان اختلاف معنی دار اماری مشاهده می گردد ۰/۰۵>P و هیچ اختلاف معنی داری ۰/۰۵<P در پارامترهای عملکرد رشد و مصرف غذایی شاملCF,%BWI,GR,SGR,FCR و بازماندگی بین تیمارهای مختلف وجود نداشت از لحاظ دنگ پذیری بین تیمارهای ازمایشی لوتئین ۲۰ میلیگرم در کیلوگرم بیشترین تغییر رنگ را نسبت به تیمارهای گروه خود وتیمار شاهد ایجاد کرد نتایج بین تیمارهای مورد بررسی از نظر فاکتورهای خونی گلبول قرمز گلبول سفید لنفوسیت و IgM اختلاف معنی داری را نشان داد ۰/۰۵>p اما از نطر فاکتورهای مونوسیت و نوتروفیل اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود نداشت ۰/۰۵<p این نتایج نشان داد که استفاده از رنگدانه کیاهی در جیره غذایی قزل الای رنگین کمان موثر است