مقاله سنجش رفتارهای اجتماعی مطلوب جوانان شهر اصفهان و عوامل شخصیتی موثر بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش و برنامه ریزی شهری از صفحه ۸۳ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: سنجش رفتارهای اجتماعی مطلوب جوانان شهر اصفهان و عوامل شخصیتی موثر بر آن
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتارهای اجتماعی مطلوب
مقاله عوامل پنجگانه شخصیت
مقاله جوانان
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادیان سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: راهب غنچه
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: رهگذر مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر که یک مطالعه مقطعی – تحلیلی بوده است، با هدف سنجش رفتارهای اجتماعی مطلوب جوانان شهر اصفهان و شناسایی عوامل شخصیتی موثر بر آن انجام شده است. بر اساس مبانی نظری و مطالعات قبلی، از بین عوامل و متغیرهایی که بر رفتار اجتماعی مطلوب تاثیرگذارند، عوامل پنجگانه شخصیت به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده و مدل مفهومی مطالعه تدوین شد. برای این منظور تعداد ۵۲۰ نفر از جوانان به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای با احتمال متناسب با حجم (PPS) انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از مقیاس گرایش های اجتماعی مطلوب تجدید نظر شده و پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت (NEO-FFI) استفاده شد. داده هاى به دست آمده با استفاده از روش های تحلیل عاملی، رگرسیون و مدل سازی معادله ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آمار توصیفی مشخص کرد که میزان رفتارهای اجتماعی مطلوب جوانان شهر اصفهان بیش از حد متوسط مقیاس می باشد (میانگین۸۰٫۶ ). این افراد در خرده مقیاس رفتارهای اجتماعی مطلوب ناشناس (میانگین ۲۳٫۶) و هیجانی (میانگین ۲۱٫۵) بیشترین نمره کسب کرده اند. از طرفی کمترین میانگین به بعد رفتار اجتماعی مطلوب جمعی (۶٫۷) تعلق داشت که نشان دهنده ضعف جوانان در این بعد رفتارهای اجتماعی مطلوب است. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری نشان داد که از میان عوامل پنجگانه شخصیت، عامل های برون گرایی، انعطاف پذیری، توافق پذیری و وظیفه شناسی بر رفتارهای اجتماعی مطلوب جوانان تاثیر مثبت معنادار دارند (P<0.01).