سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد سلمانی مقدم – استادیار گروه جغرافیا،دانشگاه تربیت معلم سبزوار
حسین پور قیومی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
محمد قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

چکیده:

مدیریت های شهری یکی از اثرگذارترین عناصر درساماندهی و برنامه ریزی شهرها محسوب می گردد که نقش بسیار مههمی دراداره امورشهرها دارند بدیهی است زمانی این ساختار مدیریتی قادر است که به وظایف خود به خوبی عمل کند که مناسب و مطلوب طراحی شده باشد و برپایه توجه به نیاز و نظرات شهروندان عمل نماید که همان جهت گیری رویکرد مشارکتی درمدیریت است دراین تحقیق به بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از مدیریت شهری درده شهر استان فارس پرداخته ایم روش تحقق روش توصیفی تحلیلی است و جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و میدانی می باشد ابزار اندازه گیری اطلاعات، با استفاده از پرسشنامه بوده است و تحلیل آن از طریق نرم افزار SPSS دردو سطح توصیفی و استنباطی انجام شده است نتایج این تحقیق حاکی ازآن است که میزان رضایتمندی از مدیران شهری دراستان فارس درسطح بسیار پایینی قرار دارد که این میزان رابطه مستقیمی با میزان مشارکت مردم درمسائل شهری دارد.