سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فائزه روجائی – دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی

چکیده:

شناخت عوامل موثربررضایت شغلی سهم بسزایی درافزایش کارایی و اثربخشی درنتیجه بهره وری کارکنان درنهایت موفقیت سازمان دارد این پژوهش با هدف تعیین عوامل تاثیر گذار برروی رضایت شغلی درمعاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی درسال ۱۳۸۸ انجام شده است دراین پژوهش که توصیفی تحلیلی است اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه بدست آمده است جامعه اماری شامل کلیه کارکنان سازمان مذکور است تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی دردو سطح امارتوصیفی و استنباطی با استفاده ازنرم افزار SPSS صورت گرفته است درسطح امار توصیفی از مشخصه های اماری نظیر فراوانی درصد میانگین و انحراف معیار و درسطح امار استنباطی متناسب با سنجش داده ها ازمونهای اماری مانند مجذور کی دو برای تجزیه وتحلیل داده هااستفاده شد.