سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ساجده خراباتی – کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
سید باقر حسینی – دانشیار معماری مسکن، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
سید میثم میرشجاع – کارشناسی عمران، دانشگاه سمنان

چکیده:

فضاهای باز محیط های مسکونی می توانند در ایجاد تعلق خاطر و سرزندگی محله نقش مهمی را ایفا کنند. رضایتمندی ساکنان محله از این فضاهای باز، می تواند این نقش را پر رنگ تر نماید و در افزایش حضور ساکنین تاثیرگذار باشد. در این پژوهش با هدف سنجش میزان رضایتمندی ساکنان محله از فضاهای باز محیط مسکونی، رابطه بین عوامل موثر در ایجاد رضایتمندی و میزان رضایتمندی در نمونه موردی محله باغ فیض سمنان بررسی شده است. محله مسکونی باغ فیض، یکی از محلات قدیمی شهر سمنان است که از سرزندگی خاصی برخوردار می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و پس از مطالعات کتابخانه ای، از روش مطالعه میدانی (مشاهده، پرسشنامه و عکس) استفاده شده است. داده های بدست آمده از مطالعات میدانی به روش کمی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که میزان رضایتمندی ساکنان از فضاهای باز محیط مسکونی محله در حد زیاد می باشد و ساکنان محله از فضای باز آن به میزان زیاد استفاده می کنند. همچنین نتایج نشان می دهد رابطه معناداری بین عوامل کالبدی – فضایی، عملکردی- ساختاری، اجتماعی- فرهنگی و فردی با رضایتمندی وجود دارد و بیش ترین ارتباط مربوط به عوامل کالبدی فضایی است و پس از آن عوامل عملکردی -ساختاری و اجتماعی- فرهنگی بر برآورد ساکنان از رضایتمندی محیط دخیل است.