سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آزاده عظیمی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
امین فرجی ملائی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری-دانشگاه تهران
کرامت اله زیاری – دکترا در جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشگاه تربیت مدرس- ایران

چکیده:

در این مقاله به بررسی رضایتمندی مسافران از سیستمBRT در قالب روش پرسشنامه ای پرداخته شده است. بر این اساس روش مطالعه توصیفی-تحلیلی بوده که از تکنیکهایی چون پرسشنامه، مشاهده و مطالعهاسنادی استفاده شده است. در عین حال برای تحلیل داده های به دست آمده علاوه بر مشاده مشارکتی در دوره زمانی ۶ ماه، از تکنیک های آماری چون تحلیل عاملی و رگرسیون و غیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده اثرگذاری ۴ عامل در رضایتمندی از سیستمBRT است. عوامل اساسی مستخرج شامل خدمات، سرعت، رفتار و خصوصیات فیزیکی اتوبوس ها می باشد. آنچه در این تحقیق به عنوان نتیجه مطرح گردید را می توان به این صورت مطرح نمود که لزوم تداوم بهرهبرداری مسافران از سامانه BRT نیزمند بازنگری در ابعاد آن در قالب سنجشرضایتمندی می باشد.