سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین فرجی ملائی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
آزاده عظیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تربیت معلم تهران
احمد پوراحمد – عضو هیئت علمی گروه جغرافیای دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله ابعاد مختلف کیفیت و دسترسی به حمل و نقل شهری از دید شهروندان درهریک از محلات ۱۶ گانه شهر بابلسر موردمطالعه قرارگرفت و از روش توصیفی تحلیل استفاده شد و در این راستا از دو شیوه ی مطالعه کتابخانه ای و میدانی به گردآوری دادههای موردنیاز پرداخته شد در مطالعات میدانی تعداد ۳۲۰ پرسشنامه که با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد و بطور متوسط ۲۰ پرسشنامه در هر محله توزیع گردیده است داده ها ی به دست آمده از توزیع پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل و بررسی قرارگرفت ودر قالب میانگین طیف لیکرت و انحراف معیار ارائه شد.