مقاله سنجش رابطه رضایت شغلی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در معلمان شهر گیلان غرب در سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از صفحه ۱۳ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: سنجش رابطه رضایت شغلی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در معلمان شهر گیلان غرب در سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی مرتبط با سلامت
مقاله رضایت شغلی
مقاله معلمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی سیدرامین
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی گیلان نادر
جناب آقای / سرکار خانم: رشادت سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدیان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کار و اشتغال یکی از عوامل اجتماعی مهم تاثیرگذار بر سلامت به شمار می رود. این پژوهش، با هدف بررسی رابطه بین رضایت شغلی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت معلمان شهر گیلان غرب در سال ۱۳۹۲ صورت پذیرفت.
مواد و روش ها: این پژوهش مقطعی در سال ۱۳۹۲ و در بین معلمان شهرستان گیلان غرب انجام گرفت. حجم نمونه برابر ۳۷۵ نفر بود که با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه های رضایت شغلی مینه سوتا، کیفیت زندگی SF-36 و چک لیست دموگرافیک بود. داده ها با کمک آزمون های آماری t مستقل، ANOVA یک طرفه، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین سنی پاسخگویان ۵٫۲۶±۴۰٫۷۱ سال بود و ۴۸٫۱% (۱۶۹ نفر) آنان زن بودند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار بین رضایت شغلی کلی و زیرمقیاس های کیفیت زندگی شامل: نشاط (r=0.120, p=0.024)، بهداشت روانی (r=0.148, p=0.005)، عملکرد اجتماعی (r=0.136, p=0.011)، مشکلات عاطفی (r=0.114, p=0.032) و سلامت عمومی (r=0.169, p=0.002) بود. از بین متغیرهای وارد شده در مدل رگرسیون، سطح تحصیلات، وضعیت استخدامی، انجام یا عدم فعالیت ورزشی و بعد درونی رضایت شغلی،. ۶۱۲% از تغییرات کیفیت زندگی کلی مرتبط با سلامت را تبیین نمودند (R=0.355)
نتیجه گیری: در این پژوهش، رابطه بین رضایت شغلی با کیفیت زندگی معلمان مورد تایید قرار گرفت. با توجه به اهمیت بالای شغل معلمی و وظیفه ای که بر عهده آنان است، طراحی و اجرای برنامه های مدون و هدفمند توسط وزارت آموزش و پرورش برای تاثیرگذاری مثبت بر رضایت شغلی و ارتقا کیفیت زندگی معلمان، امری ضروری است.