سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

کامران فیضی – استاد دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی تهران
مرتضی خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریتدانشگاه علامه طباطبائی تهران مسئول مکا
حسین خسروپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده:

رهبری یک سازمان برای انطباق با تغییرات و به منظور بقا و رشد در محیطهای جدید، ویژگیهای خاصی را می طلبد که عموماً مدیران برای پاسخ به آنها با مشکلات بسیاری مواجه می شوند. یکی از مهمترین خصیصه ها که می تواند به رهبران و مدیران در پاسخ به اینتغییرات کمک کند، هوش هیجانی است. مقاله حاضر در پی بررسی رابطه متغیرهای هوش عاطفی با بهره وری مدیران است. جامعه آماری پژوهش، مدیران دولتی ایران هستند و نمونه ای به حجم ۶۰ نفر از آنها به صورت تصادفی انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی ۵عاملی سنجش هوش عاطفی است و جهت سنجش پایایی ابزار از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه و۰ ، متغیرهای هوش عاطفی و ابعاد / تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. براساس پژوهش در سطح معنادار ۰ ۱ آنها رابطه معناداری با بهره وری مدیران دارند و همچنین با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی پس از شناسایی ابعاد و متغیرهای موثر روی بهره وری مدیران ،این متغیرها رتبه بندی و اولویت دهی شدند. لازم بذکر است که این مقاله اولین در نوع خود در خصوص سنجش رابطه بین هوش عاطفی و بهره وری در بین مدیران دولتی است که می تواند راهگشای بسیاری از مدیران و دولت مردان دربهبود بهره وری سازمان های دولتی باشد