مقاله سنجش درک پرستاران از قدرت سازمانی در حرفه پرستاری بر اساس مدل کینگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت پرستاری از صفحه ۲۸ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: سنجش درک پرستاران از قدرت سازمانی در حرفه پرستاری بر اساس مدل کینگ
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستاری
مقاله قدرت سازمانی
مقاله مدل کینگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولی زاده سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: زمان زاده وحید
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: جاسمی مدینه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: صیادی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: قدرت سازمانی در حرفه پرستاری عاملی اثرگذار بر بهره وری سازمانی، عملکرد صحیح وظایف و افزایش رضایتمندی شغلی می باشد. درک صحیح پرستاران از مقوله فوق می تواند دستیابی به موارد یاد شده را تسریع نماید.
هدف: این پژوهش با هدف تعیین درک پرستاران از قدرت سازمانی حرفه پرستاری صورت گرفت.
مواد و روش ها: پژوهش فوق یک مطالعه توصیفی بود که در سال (۱۳۹۱) در بخش های داخلی جراحی مراکز آموزشی درمانی تبریز انجام و ۱۶۵ پرستار انتخاب شده از طریق شیوه تصادفی ساده با استفاده از پرسشنامه قدرت سازمانی سایلوف و کینگSKAGPO): Sieleoff-King Assessment of Group Power within Organization ) مورد بررسی قرارگرفتند و امتیازات در ۸ زیر مجموعه قدرت سازمانی مدل کینگ محاسبه شد. روایی پرسشنامه فوق با استفاده از روایی محتوا و پایایی آن توسط آزمون مجدد انجام و معادل ۰٫۸۹ محاسبه گردید. برای تعیین ارتباط بین متغییرهای دموگرافیک با درک پرستاران از قدرت سازمانی از t-test و ANOVA استفاده گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد ۷۷٫۹۴% پرستاران درک محدودی نسبت به قدرت سازمانی حرفه پرستاری داشتند و در اجزای مفهوم قدرت، درک پرستاران از دورنمای قدرت (با میانگین=۳٫۹۳) و تاثیر قدرت در دستیابی به اهداف (با میانگین=۳٫۸۷) در بالاترین حد و در خصوص منابع قدرت (با میانگین=۱٫۷۸)، تاثیر فشارهای محیطی (با میانگین=۲٫۱۵) و اثربخشی ارتباط در پرستاری (با میانگین=۲٫۱۱) در پایین ترین حد قرارداشت. بین سابقه کاری و درک پرستاران از فشارهای محیطی (۰٫۰۰۲=p)، ایفای نقش و نظارت (۰٫۰۴=p) و نیز سن با زیر مجموعه اثر فشارهای محیطی و نقش ارتباط معنا دار آماری وجود داشت (۰٫۰۰۷= p).
نتیجه گیری:نتایج مطالعه فوق، ضرورت واضح سازی تعریف قدرت و فرآیندهای سازمانی آن از طریق آشناسازی پرستاران با مدل های پرستاری و نیز تغییر ساختار مدیریتی، به کارگیری استراتژی های مناسب و فراهم سازی تدابیر لازم جهت تصمیم گیری مستقل پرستاران در سیستم درمانی جهت ارتقاء قدرت سازمانی پرستاران را مطرح می سازد.