مقاله سنجش خطر پذیری سکونتگاه های شهری از پدیده فرونشست زمین مطالعه موردی: منطقه ۱۸ شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در برنامه ریزی فضایی از صفحه ۳۷ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: سنجش خطر پذیری سکونتگاه های شهری از پدیده فرونشست زمین مطالعه موردی: منطقه ۱۸ شهر تهران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرونشست
مقاله منطقه ۱۸
مقاله خطر پذیری
مقاله تداخل سنجی راداری
مقاله زلزله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: امیری شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرونشست زمین یکی ازمخاطرات ژئومورفیک محسوب می شود، که دارای حرکتی کند و بطئی بوده و در بلند مدت آثار مخرب خود را نشان می دهد. وقوع این مخاطره می تواند عاملی درایجاد و تشدید آسیب پذیری کانون فعالیت های انسانی واقع دربستر هایی با زیرساخت مخاطره آمیزطبیعی باشد. درچنین شرایطی شناخت کافی ازدرجه و میزان آسیب پذیری وتحلیل وتبیین ویژگی ها و شرایط گروه های انسانی،تاسیسات ومکان های درمعرض خطر می تواند مجال برنامه ریزی وآمایش محیطی فضا را در جهت تعدیل خطر پذیری وبه تبع آن دوری ازبحران رافراهم آورد. بدین منظور برای سنجش خطر پذیری سکونتگاه های شهری منطقه ۱۸ شهر تهران ناشی از پدیده فرونشست زمین از داده های ماهواره ای راداری و به کمک تکنیک تداخل سنجی رادار دهانه ترکیبی (InSAR) میزان فرونشست زمین در طی دوره یک ساله مورد بررسی قرار گرفت. روش مورداستفاده برای انجام این تحقیق پیمایشی توصیفی تحلیلی است بدین منظور منابع داده ای مختلف مورد نیاز به همراه دادهای میدانی وپیمایشی تهیه وپس از رقومی سازی،پردازش اولیه،درجهت ایجادپایگاه داده های مکانی درمحیط GIS بر روی آن صورت گرفت. درمرحله بعدبه کمک تکنیک تداخل سنجی راداری اقدام به استخراج نرخ ودامنه فرونشست شده است. نتایج حاصل از پردازش تصاویر راداری سنجنده PALSAR ماهواره ALOS در سال ۲۰۰۹-۲۰۱۰ نشان می دهد که پدیده نشست در منطقه ۱۸ و مناطق اطراف آن از الگوی پهنه ای برخوردار است.نقشه الگوی توزیع فضایی نواحی مسکون نشان دهنده استقرار بخش قابل توجهی از مساکن این منطقه در عرصه درگیر با پدیده نشست است. مساحت کلی منطقه در حدود ۳۸۰ هکتار برآورد شده که ۱۵۰ هکتار (۴۰%) از این مساحت واقع در سه ناحیه (۱-۲ و ۳) در حال فرونشینی به نرخ ۱-۲۵ سانتیمتر است. فروریزش ناگهانی زمین و تخریب و ریزش سازه های آسیب پذیر از سوانح محتمل ناشی از عوارض فرونشست است که در منطقه مورد مطالعه به سبب تراکم زیاد جمعیت می تواند با ایجاد تلفات انسانی زیاد، فاجعه آفرین باشد. فاجعه بارترین وضعیت محتمل برای این منطقه هم زمانی سانحه نشست با زمین لرزه است. زمین لرزه می تواند به عنوان عامل ماشه ای برای رویداد سانحه فروریزش در این اراضی به شمار آید. چنین فاجعه ای در منطقه به خاطر دارا بودن پتانسیل لرزه خیزی منطقه به دلیل همجوار بودن با گسل فعال ری دور از انتظار نیست.