مقاله سنجش حضور علمی کشورهای خاورمیانه در وب؛ رویکردی نو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) از صفحه ۹۷ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: سنجش حضور علمی کشورهای خاورمیانه در وب؛ رویکردی نو
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تولیدعلم
مقاله وب سنجی
مقاله فایل های غنی
مقاله ارزیابی علمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدی حمزه علی
جناب آقای / سرکار خانم: کرامت فر عبدالصمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: وجود منابع علمی در وب معیاری به دست می دهد که می توان از آن به منظور ارزیابی علمی بهره برد. هدف اصلی مقاله بررسی رابطه تعداد فایل های غنی در وب و تعداد مدارک کشورهای خاورمیانه در پایگاه اسکوپوس است.
روش پژوهش:از اواسط دهه ۱۹۹۰ حوزه پژوهشی جدیدی به نام وب سنجی بر پایه روش های کتاب سنجی و اطلاع سنجی به وجود آمد. وب سنجی، تحلیل کمی پدیده وب با استفاده از روش های اطلاع سنجی است. این مقاله در حوزه وب سنجی و با روش مقایسه تطبیقی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق کلیه کشورهای خاورمیانه می باشد که در محیط وب دارای فایل های غنی شده علمی می باشد. برای پاسخ به آزمون از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس نسخه ۱۹ استفاده شده است.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که میان تولید علم کشورهای خاورمیانه و تعداد فایل های غنی آن کشور روی وب همبستگی بالایی وجود دارد، بر مبنای تعداد فایل های غنی، به ترتیب ترکیه، رژیم صهیونیستی و ایران در جایگاه اول تا سوم قرار دارند.
نتیجه گیری: مقاله حاضر رویکردی نو به منظور ارزیابی علمی در حوزه وب سنجی معرفی می کند که با توجه به مزایای وب سنجی می تواند در کنار سایر روش ها در ارزیابی علمی به کار رود، وجود همبستگی میان نتایج این روش با روش مرسوم ارزیابی علمی نشان می دهد که این روش می تواند به عنوان روشی در ارزیابی علمی به کاربرده شود.