سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زینت تیموریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
زهرا عابدی –

چکیده:

فرایند انتقال تکنولوژی شامل شش فازعمده می باشد که درصورت طی موفقیت آمیز کلیه این فازها تجاری سازی تکنولوژی انتقال یافته میسر میگردد شش فازی اصلی عبارتندازگزینش و اکتساب انطباق تکنولوزی وارداتی جذب تکنولوژی کاربرد تکنولوژی انتقالی توسعه و بهبود ودرانتها انتشار تکنولوژی انتقال یافته از مشکلات صنایع کشورهای درحال توسعه نداشتن اثربخشی تکنلووژی انتقال یافته وارداتی است که مهمترین عامل آن عدم اجرای کامل فازهای انتقال تکنولوژی و یا استفاده نامناسب از روش انتقال است این تحقیق کاربردی درنیمه اول سال ۱۳۹۱ و با هدف سنجش میزان موفقیت فرایند انتقال تکنولوژی درشرکت نفت بهران انجام شدها ست روش شناس پژوهش توصیفی پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان است جمع آوری یافته ها نشان دهنده بیشترین امتیاز برای فاز انطباق و کمترین امتیاز برای فاز انتشار است میانگین امتیاز کل فرایند انتقال تکنولوژی نسبت به میانگین سطح مطلوب موردنظر خبرگان تقریبا برابر و حدود ۷۷درصد است که حاکی ازوضعیت مطلوب این فرایند درشرکت نفت بهران می باشد.