سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهروز ساری صراف – استاد گروه جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی) دانشگاه تبریز
بهروز سبحانی – استادیار جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی) دانشگاه محقق اردبیلی
محمد آزادی مبارکی – مربی دانشگاه پیام نور واحد عجب شیر (کارشناس ارشد اقلیم شناسی)
سیداسعد حسینی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

امروزه کشت و برداشت دانه های روغنی در سطح جهان از ارزش اقتصادی بسیار بالایی برخوردار می باشند. دانه های روغنی گلزا نوعی از دانه های روغنی اقتصادی است که چند سالی است سعی می شود سطح زیر کشت آن را در مناطق مختلف کشور بالا ببرند، اما باید متذکر شد که با توجه به تأثیر عوامل گوناگون بر رشد و عملکرد گلزای پائیزه، فرآیند سنجش تناسب اراضی برای کشت آن مستلزم استفاده از اصلاعات جامع و متنوع مکانی و ت وصیفی است. فن آوری GIS امکان بهره گیری از این نوع داده را فراهم ساخته و تحلیل فضایی اصلاعات را بر اساس مدل های مورد نظر تسهیل نموده اند. لذا در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن نیازهای اکولوژیک گلزای پائیزه از روش های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده و در محیط نرم افزاری ARC/GIS9/3 مدل سازی و سپس تحلیل فضایی اطلاعات صورت گرفت. نهایت اینکه ، اراضی مستعد استان آذربایجان شرقی جهت کشت گلزای پاییزه ارزیابی و پهنه بندی شد. نتیجه ی تحقیق نشان می دهد مناطقی که در وضعیت محدودیت شدید، نسبتاً شدید، متوسط، محدودیت کم و بدون محدودیت قرار دارند. به ترتیب ۸/۲۸، ۳۱/۳۷، ۱۹/۴۷، ۹۰/۹۸، ۱۸/۲۱ درصد از کل مساحت استان را به خود اختصاص داده اند.