مقاله سنجش تجمع فلزهای (جیوه، کادمیوم و سرب) در بافت عضله ماهی شوریده در بندرگاه بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش های علوم و فنون دریایی از صفحه ۳۳ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: سنجش تجمع فلزهای (جیوه، کادمیوم و سرب) در بافت عضله ماهی شوریده در بندرگاه بوشهر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلزهای سنگین
مقاله ماهی شوریده
مقاله بندرگاه بوشهر
مقاله جذب اتمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی پورلنگرودی سیده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدشفیعی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امتیازجو مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق غلظت عناصر سنگین جیوه، کادمیوم و سرب در بافت عضله ماهی شوریده در بندر بوشهر اندازه گیری شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی سلامتی ماهی برای مصارف انسانی می باشد. تعداد ۱۸ نمونه ماهی شوریده طی دو فصل زمستان ۸۸ و تابستان ۸۹ از بندر بوشهر گرفته شد و پس از جداسازی بافت عضله و هضم آن، با استفاده از دستگاه جذب اتمی، مدل Varian-AA 100 میزان عناصر سنگین در آنها اندازه گیری گردید. تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS V.17 صورت پذیرفته است. میانگین غلظت جیوه، کادمیوم و سرب به ترتیب ۰٫۰۶۸۹، ۰٫۰۱۰۰ و ۰٫۰۵۵۸ میکروگرم بر گرم بر حسب وزن خشک بود. میزان تجمع عناصر جیوه و کادمیوم در عضله ماهی شوریده و اندازه و وزن ماهی در فصل زمستان دارای همبستگی معنی داری (P<0.05) بود، در حالی که در غلظت فلز سرب و اندازه و وزن ماهی همبستگی معنی دار (P³۰٫۰۵) مشاهده نگردید. همچنین غلظت فلزات سنگین در بافت عضله ماهی شوریده در فصل زمستان و تابستان دارای اختلاف معنی داری نمی باشد و نیز تجمع فلز سرب در ماهیان جنس نر و ماده دارای تفاوت معنی داری بود (P<0.05). غلظت فلزات اندازه گیری شده در عضله ماهی شوریده از حد مجاز سازمان بهداشت جهانی کمتر بوده و ترتیب تجمع فلزات مورد بررسی در عضله این ماهی به صورت Hg> Pb> Cd می باشد.