سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا ریحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه تربیت دبیر ش
علی فائزیان – استادیار پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی
محمدرضا علیگودرز – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
محمدرضا مدرس رضوی – استاد دانشکده مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین پژوهش روشی تجربی برای سنجش برخی خواص اکوستیکی یک مجرای انتقال سیال تراکم پذیر بدون حضورجریان ارایه شده است مجرای مورد آزمایش یک محفظه انبساط با لوله های روودی وخروجی است که دریک محیط نیمه پژواک قرار داده شده است خواص اکوستیکی اندازه گیری شده شام لتوابع طیفی و انتقال فشارصوتی و ترازفشارصوت درمقاطع معین نمونه و مقدار طیفی تابع همبستگی و نسبت سیگنال به نوفه درهرکدام از اندازه گیری ها است برای تحریک صوتی نمونه آزمایش ازیک بلندگو که سیگنال مشخصی را دریافت می کند بهره گرفته شده است سیگنال تولیدی دراین پژوهش نوفه سفید است این بلندگو سرلولهورودی قرارگرفته و موجهای صوتی را ایجاد میکند. دراندازه گیری های فشارهای صوتی از روش دو میکروفونه استفاده شده است