سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الهه شعبان جولا – دانشجوی برنامه ریزی شهری و منطقه ای پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
فهیمه شکوه فر – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

توسعه ی پایدار نواحی شهری به عنوان یکی از اهداف اساسی درشهرسازی درجستجوی تقویت ابعاد اقتصادی اجتماعی فرهنگی زیست محیطی و کالبدی شهرهاست هدف این مقاله مطالعه شاخص های پایداری با تاکید بر شاخصهای مرتبط با منظر شهری و بررسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف شهر قزوین با استفاده از مدل بدست آمده اهست روش مورد استفاده دراین پژوهش ترکیبی از روشهای تحلیلی و موردی زمینه ای (case study است درعین حال درجهت دسته بندی نظریه و همچنین محلهای مختلف پس از مرحله جمع آوری اطلاعات روش حلییل مقایسه ای به کارگرفته شده است نوع تحقیق کاربردی توسعه ای و جامعه ی اماری آن شامل مناطق سه گانه شهر قزوین می باشد نتایج نشان میدهد که وضعیت پایداری منظر به طور کل در شهر قزوین درحد متوسط ارزیابی می شود و این مسئله به ویژه درمناطق جدید و میانی شهر بیشتر به چشم می خورد.