مقاله سنجش تاثیر مسوولیت زنان شاغل بر باروری در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) از صفحه ۲۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: سنجش تاثیر مسوولیت زنان شاغل بر باروری در ایران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بار مسوولیت مضاعف
مقاله باروری
مقاله زنان شاغل و کارمزدی
مقاله فرزندان وابسته
مقاله فشار نقش
مقاله کار غیرمزدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاضی طباطبایی سیدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: مهری نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زنان شاغل، در مقایسه با زنان غیرشاغل، علاوه بر کارهای غیرمزدی خانه داری و بچه داری، بایستی مدت زمانی را نیز به کار مزدی در بیرون از خانه اختصاص دهند. بار مسوولیت مضاعف زنان شاغل اشاره به مقدار کاری دارد که آن ها در مقایسه با زنان غیرشاغل انجام می دهند. این مقاله درباره کمی کردن بار مسوولیت مضاعف زنان شاغل بر حسب تعداد فرزندان وابسته آن هاست. بدین منظور، به مقایسه مدت زمان اختصاص داده شده به کارهای غیرمزدی (خانه داری و بچه داری) و مزدی بین زنان شاغل و غیرشاغل دارای همسر به تفکیک تعداد فرزندان وابسته (زیر ۷ سال) در کشور پرداخته شده است. در این پژوهش، از تحلیل ثانویه داده گذران وقت استفاده شده است. این پیمایش توسط مرکز آمار ایران در نقاط شهری کشور در دو سال پی در پی و در چهار فصل متمادی آذر و اسفند ۱۳۷۸ و خرداد و شهریور ۱۳۸۸ انجام شده و در آن از روش نمونه گیری احتمالی به کار است. جامعه آماری تحقیق حاضر همه زنان شاغل و غیرشاغل دارای همسر فاقد کودک یا دارای کودک وابسته (زیر ۷ سال) ساکن در نقاط شهری کشور است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که زنان شاغل فاقد فرزند، ۳ ساعت و ۶ دقیقه؛ دارای یک فرزند وابسته، یک ساعت و ۴۲ دقیقه؛ و دارای ۲ فرزند وابسته، یک ساعت و ۲۹ دقیقه بیشتر از همتایان غیرشاغل خود کار می کنند. در واقع، نتایج نشان می دهد که با افزوده شدن بر تعداد فرزندان وابسته از میزان بار مسوولیت مضاعف زنان شاغل نیز کاسته می شود.