سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فاطمه بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه یزد
محمدعلی وحدت – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
محمدصالح اولیا –

چکیده:

هدف این تحقیق ارایه یک شاخص بهرهوری چندعاملی مبتنی برفرایند تحلیل سلسله مراتبی به منظور ارزیابی بهره وری راه آهن ج.ا.ا است بیشترین اعتبار اندازه گیری بهره وری با استفاده از شاخصهای بهره وری جزی درحالتی است که همواره یکی از منابع بعنوان یک منبع عمده برسایر منابع ارجحیت دارد از آنجا که در شاخصهای بهره وری جزئی منابع به صورت جداگانه درنظر گرفته شده و ارجحیت منابع نسبت به هم منظور نمی گردد تاثیرات جانشینی منابع در عملکرد و بهره وری نادیده گرفته میشود لذا دراین تحقیق سعی شده علاوه برتعریف شاخص بهره وری چندعاملی اهمیت عوامل نسبت به هم با رویکرد AHP مدنظر قرار گیرد.