سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن عادلی – مربی دانشگاه جیرفت
محمدرضا ملکی – استادیار دانشگاه جیرفت
انوش ضمیران – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمد سلیمانی –

چکیده:

با افزایش نیازجامعه به تولیدات کشاورزی وابستگی به نهاده های تجدید پذیر و تجدیدناپذیر به شدت روبه افزایش می باشد ازا ین رو انجام مطالعاتدرراستای افزایش بهره وری از این منابع به عنوان شاخصی برای ارزیابی سیستم های کشت درراستای اصلاح الگوی مصرف انرژی درکشاورزی می تواند موثر واقع گردید پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی مصرف انرژی و عوامل اقتصادی اجتماعی موثر برآن درمزارع گندم شهرجیرفت صورت پذیرفته است به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تعداد ۶۸ پرسشنامه از طریق مصاحبه حضوری از گندم کاران شهرجیرفت درسال زراعی ۸۸-۸۷ بهصورت تصادفی انتخاب و تکمیل گردیده است داده ها و اطلاعهات جمع آوری شده با استفاده ازنرم افزارهای Eviews5,sPSS15 تجزیه و تحلیل گردید بهره وری انرژی از حاصل تقسیم مقدار تولید درواحد سطح تن درهکتار به مقدار انرژی نهاده های مصرف شده درمزرعه مگاژول درهکتار بررسی گردیده است نتایج بررسی نشان داد که بهره وری انرژی درمزارع مورد مطالعه برابر ۰/۰۳۲ مگاژول / کیلوگرم می باشد