سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی عطافر – دانشگاه اصفهان
حسین منصوری – دانشگاه اصفهان
عباس حسنی – شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

چکیده:

پژوهش حاضر در صدد است به بررس ی و سنجش بهره وری نیروی انسانی در شرکت توزیع نی روی برق استان هرمزگان با استفاده از مدل ACHIEVE بپردازد. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی بوده و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانهای- میدانی میباشد. جامعه آماری این تحقیق، مدیران و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان را شامل میشود. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که میزان بهرهوری نیروی انسا نی در سطح مد یران و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان مطلوب میباشد. یافته ها ی دیگر این پژوهش دلالت بر آن دارد که بین بهره وری مدیران و کارکنان اختلاف معناداری وجود داشته و بهره وری مد یران از بهرهوری کارکنان بیشتر م یباشد . همچن ین یافته ها ی ای ن پژوهش نشان میدهد که ارتباط بین سن و بهره وری نیروی انسانی مثبت بوده ولی این رابطه در سطح کارکنان معنادار نیست. همچنین بین سابقه خدمت و میزان بهره وری نیروی انسانی در سطح مد یران و کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه بر این، رابطه بین می زان تحصیلات و بهره وری نیروی انسانی تنها در سطح مدیران مثبت و معنادار میباشد.