سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا ادیب نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهرا

چکیده:

سیستم های انتخاباتی ایستا نبوده و روندی تکاملی را طی می کنند و همواره تحت تأثیر پدیده های مختلف برخاسته از جامعه و محیط قرار دارند، حوزه های انتخابی نیز به عنوان یکی از از ارکان مهم سیستم انتخاباتی متأثر از شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و همچنین مسائل جغرافیایی با گذشت زمان سیر تکامل خود را طی می کنند، در این فرایند حوزه های انتخاباتی از لحاظ ایستایی و پویایی تفاوت دارند. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی پویایی و ایستایی حوزه های استان مرکزی مورد بررسی قرار داده است، در واقع هدف تحقیق حاضر تحلیل چرایی پویایی و ایستایی حوزه های استان مرکزی می باشد، تا با بررسی هشت دوره انتخابات پارلمانی استان ، چرخشهای جناحی و میزان مشارکت مردم مورد بررسی قرار گرفته و تصویری از پویایی و ایستایی حوزههای انتخاباتی این استان به لحاظ جناح و نماینده ارائه کند. ایستاترین حوزه از نظر نماینده حوزه ساوه و حوزه سربند و شازند است؛ ایستاترین حوزه از نظر جناح حوزه ساوه و تفرش حوزه هایی ایستا نسبت به نمایندگان اصولگرا محسوب شده است، پویاترین حوزه از نظر جناح حوزه محلات- دلیجان و حوزه اراک می باشند