مقاله سنجش ایمونوگلوبولین A در مخاطات دستگاه تنفس به دنبال تجویز واکسن برونشیت عفونی در جوجه های گوشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۴۱ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: سنجش ایمونوگلوبولین A در مخاطات دستگاه تنفس به دنبال تجویز واکسن برونشیت عفونی در جوجه های گوشتی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایمنی مخاطی
مقاله برونشیت عفونی
مقاله جوجه گوشتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی آهنگران مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رابطه ایمنی مخاطی با مقاومت علیه ویروس برونشیت بخوبی شناخته شده است. بنابراین به منظور ارزیابی و مقایسه پاسخ ایمنی مخاطی علیه ویروس برونشیت عفونی، ۴۵۰ قطعه جوجه گوشتی یک روزه به ۵ گروه تقسیم شدند و طبق راهبردهای مختلف علیه ویروس برونشیت عفونی واکسینه شدند. جوجه ها در گروه های مختلف در سنین یک روزگی و ۸ روزگی، ۱ و ۸ روزگی و نیز ۱، ۸ و ۱۸ روزگی در طول دوره پرورش با واکسن زنده برونشیت عفونی واکسینه شدند. ۱۰ روز پس از اتمام هر برنامه واکسیناسیون علیه برونشیت عفونی و در سن ۲۸ روزگی کشتار شدند و نمونه های نای و بینی از بدن جدا گردید و مخاط نای و بینی شستشو داده شد. سپس میزان ایمونوگلوبولین A اختصاصی علیه ویروس برونشیت عفونی در مخاطات تنفسی با روش الیزا و با آنتی گلوبولین بزی ضد IgA ماکیان کونژگه شده با هورس رادیش پراکسیداز سنجش شد. نتایج نشان داد پاسخ ایمنی مخاطی بدنبال دریافت اولین و دومین واکسن تفاوت معنی داری ندارد حال آنکه پاسخ ایمنی مخاطی پس از دریافت سومین واکسن بطور معنی دار بالاتر از پاسخ ایمنی اولیه و ثانویه است که انتظار می رود مقاومت بهتری را در مقابل ویروس بیماریزای برونشیت عفونی حاصل کند.