مقاله سنجش استرس در بیماران سرطانی: روایی عاملی مقیاس استرس ادراک شده در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در روان پرستاری از صفحه ۱۳ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: سنجش استرس در بیماران سرطانی: روایی عاملی مقیاس استرس ادراک شده در ایران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقیاس استرس ادراک شده
مقاله ویژگی های روان سنجی
مقاله بیماران سرطانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفایی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: شکری امید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مقیاس استرس ادراک شده یکی از محدود ابزارهایی است که سطح کلی استرس ادراک شده را اندازه گیری می کند و در طیف وسیعی از موقعیت های پژوهشی و بالینی استفاده شده است. مطالعه حاضر با هدف تحلیل روان سنجی نسخه فارسی مقیاس استرس ادراک شده در گروهی از بیماران مبتلا به سرطان انجام شد.
روش: جهت تعیین روایی عاملی نسخه فارسی مقیاس استرس ادراک شده از روش های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی و به منظور بررسی همسانی درونی نسخه فارسی مقیاس استرس ادراک شده از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. در این مطالعه ۱۵۵ بیمار سرطانی (۱۱۹ زن و 36 مرد) به نسخه فارسی مقیاس استرس ادراک شده پاسخ دادند.
یافته ها: نتایج تحلیل مولفه های اصلی با استفاده از چرخش وریمکس نشان داد که نسخه فارسی مقیاس استرس ادراک شده از دو عامل خودکارآمدی ادراک شده و درماندگی ادراک شده تشکیل شده است. شاخص های برازش تحلیل عاملی تاییدی بر پایه نرم افزار AMOS، وجود عوامل دو گانه را تایید کرد. مقادیر ضرایب همسانی درونی برای عوامل خودکارآمدی ادراک شده، درماندگی ادراک شده و نمره کلی استرس ادراک شده به ترتیب برابر با ۰٫۸۰، ۰٫۶۰ و ۰٫۷۶ به دست آمد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مقیاس استرس ادراک شده برای اندازه گیری استرس روان شناختی ادراک شده در گروه نمونه بیماران سرطانی فارسی زبان، از لحاظ روان سنجی ابزار دقیقی است.