سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

رشید یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری ، دانشگاه تهران
اصغر هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران
زینت ولی زاده – دانشجوی دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران
یاور علی نیا – دانشجوی کارشنای ارشد جغرافیاو مخاطرات محیطی، دانشگاه تهران

چکیده:

توسعه روزافزون جمعیت شهری وجایگزینی رویکردای کیفی به جای توجه به استانداردهای کمی باعث طرح موضوعاتی نظیر کیفیت زندگی شهری وزیست پذیری شده است که درمقیاس ها ، قلمروها وابعادمختلف قابل بررسی است. نواحی شهری مراکز اصلی رشداقتصادی، اجتماعی وسیاسی درهرکشوری هستد که خودرا به عنوان جذاب ترین نقاط برای ایجادثروت، کار، خلاقیت ونوآوری اثبات کرده اند، اما نواحی شهری باچالش های مهمی درزمینه های تخریب فیزیکی ومحیطی، محرومیت اجتماعی ، ناامنی، بیکاری، کمبودمسکن وترافیک روبرورهستند که این مشکلات کیفیت زندگی شهری را به شدت کاهش می دهند کیفیت زندگی یک اصطلاح ذهنی است ک نشان دهنده برداشت افرادازجنبه های مختلف محیط اطرافشان است. دراین پژوهش باتوجه به چهارچوپ نظری پژوهش به بررسی ایجاد ذهنی کیفیت زندگی درشهرآباده به عنوان نقطه مهم شهری درشمال استان فارس ک ازسابقه طولانی درشهرنشینی برخوداراست ونقش بی دلیلی که درخدمات رسانی به مراکز روستایی و توسعه مناطق روستایی دارد ووجودمراکز دانشگاهی متعددکه هرکدام ازاین موارد به نوبه خود برروی کیفیت زندگی دراین شهرموثرند به سنجش کیفیت زندگی درشهرآباده می پردازد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده واطلاعات موردنیاز بااستاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. داده های حاصل ازپرسشنامه بااستفاده ازنرم افزار spss موردتجزیه وتحلیل قرارگرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد که رضایت مندی شهروندان ازکیفیت زندگی شهری دروضعیت نامطلوبی قرارداردوشاخص های تسهیلات خدماتی، بامیزان بتای ۶۶۲٫۰ ودسترسی وحمل ونقل بامیزان بتای ۲۲۸٫۰ وشاخص ایمنی بامیزان بتای ۱۶۶٫۰ تاثیر گذارترین شاخص ها برکیفیت زندگی درشهرآباده می باشد